Nieuws

Branchediploma's (medisch) pedicure vastgesteld

Op 19 december vorig jaar heeft het HBA-bestuur de branchediploma's pedicure en medisch pedicure vastgesteld. Deze branchediploma's zijn ingesteld omdat het onderwijs sterk zal veranderen als gevolg van de invoering van competentiegericht onderwijs en om meer transparantie te verkrijgen in diploma's en het opleidingsniveau. In het beroepsonderwijs zijn meerdere vormen van onderwijs te onderscheiden: 1. De bekostigde instellingen: deze leiden op tot het wettelijk erkende Crebo-diploma. Vanaf augustus 2008 zal het Crebo gebaseerd zijn op het Beroepscompetentie Profiel (BCP). BCP's vormen de basis van de nieuwe kwalificaties waarvoor het beroepsonderwijs opleidt. Wanneer onderwijsinstituten opleiden voor pedicure gebaseerd op het BCP, voldoet een afgestudeerde aan de eisen van het beroep. Voor deze vorm van onderwijs kiezen met name jonge mensen die met een beroep willen starten. Dit onderwijs wordt gedurende 3 à 4jaar verzorgd als dagonderwijs. 2. De niet-bekostigde instellingen: deze leiden enerzijds op tot het wettelijk erkende Crebo of een al dan niet erkend vakdiploma. Wordt het examen afgenomen door de exameninstelling KOC of TCI dan verkrijgt men een vakdiploma. Nemen scholen geen examen af van een erkende exameninstelling dat leidt dit tot een zogenaamd schooldiploma. De voetverzorging kent veel intreders. Deze mensen oefenen of hebben een maatschappelijke functie c.q. taak uitgeoefend en kiezen voor een nieuw beroep. Vanwege de duur en tijdstip van de opleiding is het bekostigde onderwijs voor hen niet de meest logische weg om een diploma te behalen. Deze groep maakt liever gebruik van het niet-bekostigde onderwijs, dat beter aansluit bij hun mogelijkheden. Vanaf augustus 2008 wordt het competentiegericht onderwijs geleidelijk ingevoerd en is het Crebodiploma gebaseerd op het BCP. Door de introductie van het competentiegericht onderwijs is ook bijstelling van het vakdiploma gewenst. Het vakdiploma dient vervangen te worden door het Branchediploma, dat eveneens gebaseerd is op het BCP. Omdat beide diploma's uitgaan van het omschreven beroepscompetentieprofiel komen deze dicht tegen elkaar aan te liggen en wordt er een gelijkwaardig niveau van beroepsmatig handelen bereikt. Eveneens ontstaat er zo transparantie ten aanzien van de diplomering. Het platform branchediploma voetverzorging (bestaande uit vertegenwoordigers van KOC, ProVoet, FNV Mooi en HBA) heeft voor beide branchediploma's branche kwalificatiedossiers (BKD's) ontwikkeld. In de BKD's zijn de kerntaken, kernopgaven en vereiste competenties beschreven die leiden tot de branchediploma's. Deze documenten zijn essentieel voor opleiders die op basis hiervan vorm en inhoud geven aan de opleiding en voor exameninstellingen die hiernaar hun examen inrichten. Uitgangspunt is dat opleiding en examinering onafhankelijk van elkaar dienen te functioneren. Het is de bedoeling dat onderwijsinstellingen vanaf augustus 2008 op basis van de BKD's vorm en inhoud geven aan hun opleiding. De BKD's Pedicure en Medisch Pedicure worden hierbij als downloadbaar document ter beschikking gesteld voor de opleidingen en exameninstellingen. Naast de BKD's is er ook gewerkt aan een richtsnoer voor examens en een toetsingskader voor een audit-organisatie die toezicht gaat houden op de exameninstellingen. Eind januari 2008 zullen alle bij het HBA bekende opleiders/exameninstellingen via een mailing nadere informatie ontvangen over het branchediploma. Zie ook www.hba.nl (bron: HBA)